1
Thank you for your review
Free
http://www.macupdate.com/download/43412/vietnamese-2.1.-4ff0544e680b4.dmg
Email me when discounted: 
Vietnamese Keyboard Set provides keyboard layouts with both alternative typing methods and alternative encodings for Vietnamese text to be generated. The alternative typing methods are Vietnamese-Telex, Vietnamese-VNI, and Vietnamese-AZERTY, a variant of the Vietnamese-Telex typing method based on the French AZERTY keyboard. The alternative encodings provided are ABC, ISC, VNI, and VPS. Among these, ISC is for use with ISC fonts such as Adobe Garamond Vie, while VNI can be used with VNI fonts such as VNI-Times, either in Mac or Windows format. The ABC encoding is suitable for typing with ABC fonts such as .VnTime in some more...

What's New

Version 2.1: Release notes were unavailable when this listing was updated.

Requirements

Mac OS X 10.5 or later

Similar Software

Open Comparison
Suggest Other Similar Software
Leave a Review

Vietnamese Keyboard Set User Discussion

Nobody has reviewed or commented on this app yet. Add your own comment and get a discussion going!
Sort by: Time | Smiles
Siêu Chip Member IconReview+6
Siêu Chip
+0

Phần mềm này rất hữu ích, bổ sung thêm một số kiểu gõ và tính năng chuyển mã font chữ. Tuy nhiên, chưa ổn định lắm.

- Chức năng chuyển mã vẫn xung đột với MS Word for Mac.
- Gõ tiếng Việt phải bỏ dấu sau nguyên âm.
- Chuyển mã hơi phức tạp và không giữ được nguyên định dạng văn bản.
- Bộ gõ đã hộ trợ phông chữ ABC, VNI, VPS.

Xét về tổng thể, đây là sự thay đổi đáng giá. Hy vọng tác giả sẽ hoàn thiện và bổ sung cho hoàn thiện.

Reply0 replies
Version 2.1
There are no Ratings for this App yet.
> 3 1

Ratings

Overall
(1)
Current Version (2.x)
(1)

Details

Downloads 1,780
Version Downloads 1,780
License Free
Date 12 Jun 2012
Platform OS X / PPC 32 / Intel 32
Price Free
Learn how MacUpdate Desktop makes installing apps from MacUpdate.com one-click easy.
Next time, install Vietnamese Keyboard Set with 1-click

Learn how MacUpdate Desktop can install apps on MacUpdate with the simple click of the Install apps with MacUpdate Desktop icon. Plus, keep all your apps updated. Play video...